LÍNIES DE RECERCA


Institut Scalar és un centre de Neurociències Aplicades, compromès amb la investigació i la divulgació de tècniques que provenen de la Neurociència Cognitiva, la Programació Neurolingüística, la Psicobiologia i del Neurocoaching.


A més realitzem estades i establim contactes amb altres professionals per investigar en aquests camps, incorporant en els nostres projectes aquells elements més innovadors que creiem que poden ser millors en cada cas.


Pensem que els grans avenços parteixen de l'aprenentatge i dels coneixements adquirits dia a dia.

Educació_Institut_Scalar
Personal_institut_Scalar
Empresa_Institut_Scalar


Inscriu-te a la nostra Newsletter
Et ve de gust uns tastets de Neurociències? / ¿Te apetece una cata de Neurociencia?

Estimats amics i amigues aquesta entrada és important per a nosaltres. Fa unes setmanes vàrem decidir incloure en el nostre bloc petits tastets de Neurociència arrel de preguntes que ens heu fet arribar. Així és com hem anomenat aquest apartat: Petits tastets de Neurociència.

 

L’objectiu és oferir-vos unes càpsules de coneixement per tal de difondre el que s’està investigant arreu del món sobre l’aplicació de les neurociències en molts camps de la vida: Neuromanagement, Neuroeducació, Neuroarquitectura,... i molts altres ...

 

Estimados amigos y amigas esta entrada es importante para nosotros. Hace unes semanas decidimos incluir en nuestro bloc esta cata de Neurociencia después de las preguntas que nos habéis hecho llegar. Así es como hemos llamado este apartado: Una cata de Neurociencia.

 

El objetivo es ofreceros unas cápsulas de conocimiento que nos permitan difundir lo que se está investigando en todo sobre las aplicaciones de la neurociencia en muchos campos de la vida:

 Neuromanagement, Neuroeducación, Neuroarquitectura,... y muchas otras ...

 


Leer más 0 comentarios

La creativat, una eina màgica.

“Around here, however, we don't look backwards for very long. We keep moving forward, opening up new doors and doing new things, because we're curious...and curiosity keeps leading us down new paths.” 

― Walt Disney Company
 

“Per aquí, però, no mirem enrera gaire temps. Seguim avançant, obrint noves portes i fent noves coses, perquè som curiosos... i la curiositat ens segueix portant nous camins."   

― Walt Disney Company

La CREATIVITAT!! Quina paraula més màgica, no creieu?

 

És l'art de fer volar la nostra imaginació fins al punt a on nosaltres volem, cadascú amb les seves prioritats, la seva passió, les seves habilitats i la seva innovació.

 

Creem objectes, paisatges, personatges, melodies, paraules, imatges, escultures, espais... segons la seva finalitat a destacar, potenciarem unes qualitats o unes altres.  A vegades és la funcionalitat, a vegades prima l'estètica o simplement ens deixem portar per un bon sentiment d'harmonia que ens aporta.

 

Segurament estareu d'acord amb nosaltres que quan deixem anar la nostra imaginació estem obrint portes a infinites experiències. Ens alliberem per un moment d'allò que ens arrela, ens encoratgem per a generar bones vibracions i noves estratègies a explorar.

 

Aquesta sensació va sorgir en el Taller UN TALENT, MIL IDEES! amb un grup de nens i nenes d'entre 5 i 12 anys. Vem poder viure un moment MÀGIC de creativitat, treball cooperatiu i de reflexió sobre l'espai i l'aprenentatge.

 

Us deixem amb algunes de les fotografies de l'activitat i dels petit genis que ho van fer possible!

 

La CREATIVIDAD !! Qué palabra más mágica, ¿no creéis?


Es el arte de hacer volar nuestra imaginación hasta el punto donde nosotros queremos, cada uno con sus prioridades, su pasión, sus habilidades y su innovación.

 Creamos objetos, paisajes, personajes, melodías, palabras, imágenes, esculturas, espacios ... según la finalidad a destacar, potenciaremos unas cualidades u otras. A veces es la funcionalidad, a veces prima la estética o simplemente nos dejamos llevar por un buen sentimiento de armonía que nos aporta.

Seguramente estaréis de acuerdo con nosotros que cuando soltamos nuestra imaginación estamos abriendo puertas a infinitas experiencias. Nos liberamos por un momento de lo que nos arraiga, nos alentamos para generar buenas vibraciones y nuevas estrategias en explorar.


Esta sensación surgió en el Taller UN TALENTO, MIL IDEAS! con un grupo de niños y niñas de entre 5 y 12 años. Pudimos vivir un momento MÁGICO de creatividad, trabajo cooperativo y de reflexión sobre el espacio y el aprendizaje.

 ¡
Os dejamos con algunas de las fotografías de la actividad y de los pequeño genios que lo hicieron posible!


Leer más 0 comentarios

Dr. EMILY LEVY

Going on with our American "campaign", we highlight the  following interview with Dr. Emily Levy.

Dr. Emily Levy graduated from Brown University and received her Masters Degree in Special Education from Nova University in Florida. She also completed her Doctorate Degree in Education from Nova University.

It's a very interesting person, her C.V. is full of articles, workshops, lectures, ... We were very surprised about her research and the recognition she has achieved in recent years. In our link section you can find out some interesting articles from her.

We visited her classrooms on the Upper East, one of the most exclusive districts of New York, and was easy to understand what is her target audience, but far from seeming arrogant and distant, we speak whith a very modest person, hardworking and committed to her work. In the field of application of the  research it is outstanding her publications on study skills, reforming and improving the already well known and creating new ones with her methodology.

We were talking about how to measure improvements in the strategies of the students. Her great strength is what she calls sensory learning, that means to include as many sensory inputs as possible in the learning process.

As a team we think is very useful to apply this concept to all kinds of learning both an academic context and in a working environment in adults.

We believe that Dr. Levy and her team are a great reference of techniques and methodologies. They are focus on pre-teens and teenagers students, and have a great
experience background. We have established a good nexus and why not a possible collaboration in a not too distant future from both institutions and we are confident that we will be all strengthened.

To learn more about the work of Dr. Levy and her team, please visit their website:

www.eblcoaching.com

 

You will hear about them soon!

Seguint amb la nostra "campanya" americana, volem ressaltar l'entrevista amb la Dra. Emily Levy.

 

La Dra. Emily Levy: Doctora en educació per la "Nova University" de Florida. La seva principal tasca és la recerca basada en tècniques d'aprenentatge multisensorial i la seva aplicació en noves metodologies d'aprenentatge.

 

És una persona molt interessant, el seu currículum és ple d'articles, tallers, ponències,... Ens va sorpendre molt la seva investigació i els reconeixement que ha assolit en aquests darrers anys. En el nostre apartat de links d'interès podreu trobar alguns dels seus articles.

 

Vàrem visitar les seves aules en el Upper East, un dels barris més exclusius de Nova York, i va ser fàcil entendre quin és el seu públic objectiu; però lluny de mostrar-se exitosa i distant, vàrem conversar amb una persona molt senzilla, treballadora i compromesa amb la seva tasca. En el camp de l'aplicació de la recerca sobresurten les seves publicacions sobre tècniques d'estudi, reformant i millorant les ja molt conegudes i creant-ne de noves amb la seva metodologia. 

 

El punt on més vàrem aprofondir va ser, justament, en el intercanvi de les tècniques que apliquem i sobre tot en com es pot mesurar les millores introduïdes en les estratègies d'aquest alumnes. El seu gran fort és el que anomena aprenentatge sensorial, és un enfocament  que té punts en comú al que nosaltres presentem, ja que es tracta d'incloure tantes entrades sensorials com sigui possible, en el procés d'aprenentatge.

 

Com a equip creiem que és molt profitós aplicar aquest concepte a tot tipus d'aprenentatge tant sigui en un context acadèmic com en un entorn laboral en persones adultes.

 

Creiem que la Dra. Levy i el seu equip són un gran referent pel que fa a les tècniques i metodologies d'aprenentatge. Es centren en alumnes pre-adolescents i adolescents, i tenen un gran bagatge d'experiències. Hem pogut establir un bon nexe d'unió i perquè no, de col·laboració en un futur no massa llunyà, entre les dues institucions i de ben segur que tots en sortirem reforçats.

 

Si voleu conèixer més la feina de la Dra. Levy, no dubteu en visitar el seu web:

www.eblcoaching.com

 

De ben segur que ens tornareu a sentir parlar!


0 comentarios

Ms. CINDY GOLDRICH

One week after we came back from New York, we want to tell you the feedback we have got in this wonderfull experience.

 

On August the 9th, we had the opportunity to meet Mrs Cindy Goldrich: She is a Certified ADHD Parent Coach, specializing in parenting children who struggle with ADHD, Executive Function issues, and the challenges of the teen years.

 

Our meeting began with a presentation that brought us to a very interesting experiences exchang.We ask her, by first hand, what are the problems of young people with this disorder in the American educational system, and what are the tools and techniques  used to manage these difficulties. We share the differences between the Catalan and American view of this disorder, both from the standpoint of knowledge and the media coverage to the stereotyping and the social acceptance that we observe.

 

We know the situation of such students in our educational system, we know the difficulties there are, the importance of their diagnosis and the definition of an action plan. Needless to say, however, that in psychology, as in most sciences, research is most advanced in the United States, and that's why the experience was very interesting because it gave us a vision of how it could be developed the treatment of ADHD in Spain, where we usually follow what is going on  across the ocean.


Citing Mrs. Cindy Goldrich: "Young people with ADHD have a Ferrari engine in their brain, but have bicycle brakes" is clear, therefore, that the attention deficit disorder with hyperactivity does not reflect cognitive limitations of the boy or girl but a lack of control over some aspects of his or her life is in school, at home or with friends.


Although we still have long way to go, medicine is moving ahead, in some cases clinical treatments makes pacient feel better. It is also true that it is in the learning techniques where we have to put all the emphasis and effort as it should be understood that their process must be developed to be more creative, both in teaching and in the family, promoting the aspects where the boy or girl has more security.

 

To learn more about the work of Mrs. Goldrich, please visit her website:

www.ptscoaching.com

 

As you have seen, it was one of the most profitable meetings for Scalar Institute, in terms of our training, of all we did in New York.

 

Ara que fa una setmana que hem tornat de Nova York, volem explicar el feedback que en treiem d'aquesta fantàstica experiència.

 

El passat 9 d'Agost, vam tenir l'oportunitat de parlar amb la sra. Cindy Goldrich: Màster en "Counseling Psychology" per la Columbia University i Coach especialitzada en teràpia amb infants i joves amb TDAH, conjutament amb les seves famílies.

 

La trobada va ser extensa en el temps i va començar amb una presentació que ens va dur a un intercanvi molt interessant d'experiències. Li vam transmetre la nostra inquietut de conèixer, de primera mà, quines són les problemàtiques que es troben els joves amb aquest transtorn dins el sistema educatiu americà, i quines són les tècniques i eines que estan utilitzant per a gestionar aquestes dificultats. Vàrem posar en comú les diferències entre la realitat catalana i l'americana d'aquest transtorn, tant des del punt de vista de coneixements o el ressò mediàtic fins als esterotips i l'acceptació social que observem.

 

Nosaltres coneixem la situació d'aquest tipus d'alumnes en el nostre sistema educatiu, sabem les dificultats que hi ha, la importància del seva diagnosi  i la definició d'un pla d'actuació. No cal dir, però, que en la psicologia, com en la majoria de les ciencies, la investigació més avançada es troba als Estats Units, és per això que la seva experiència ens ha resultat molt interessant perquè ens ha donat una visió de com pot evolucionar el tractament del TDAH a Espanya , on acostumem a anar a remolc del que passa a l'altra banda de l'oceà.

 

Citant a la sra. Cindy Goldrich: "Els joves amb TDAH tenen un motor de Ferrari en el seu cervell, però tenen uns frens de bicicleta"; Queda clar, doncs, que el transtorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat no reflecteix limitacions cognitives en el noi o noia, sinó en una manca de control sobre alguns aspectes de la seva vida; sigui a l'escola, a casa o amb el grup d'amics.

 

Tot i que encara ens falta molt camí per recórrer, la medicina està avançant molt i en alguns casos seguir el tractament clínic millora enormement el dia a dia. També és cert que és en l'aprenentatge on s'ha de posar tot l'èmfasi i l'esforç ja que cal entendre que el seu procès s'ha de desenvolupar sent més creatius, tant a la docència com a l'entorn familiar, potenciant els aspectes on el noi o la noia tingui més seguretat.

 

Si voleu conèixer més la feina de la Sra. Goldrich, no dubteu en visitar el seu web:

www.ptscoaching.com

 

Com haureu pogut comprovar, ha estat una de les trobades més profitoses per a Institut Scalar, en quant a la nostra formació, de les que hem fet a Nova York.

 

 


0 comentarios

Educació_Institut_Scalar
Personal_institut_Scalar
Empresa_Institut_Scalar

Newsletter


info@institutscalar.com 

+34 629 774 693 - Barcelona

Síguenos en/ Segueix-nos a