Ms. CINDY GOLDRICH

One week after we came back from New York, we want to tell you the feedback we have got in this wonderfull experience.

 

On August the 9th, we had the opportunity to meet Mrs Cindy Goldrich: She is a Certified ADHD Parent Coach, specializing in parenting children who struggle with ADHD, Executive Function issues, and the challenges of the teen years.

 

Our meeting began with a presentation that brought us to a very interesting experiences exchang.We ask her, by first hand, what are the problems of young people with this disorder in the American educational system, and what are the tools and techniques  used to manage these difficulties. We share the differences between the Catalan and American view of this disorder, both from the standpoint of knowledge and the media coverage to the stereotyping and the social acceptance that we observe.

 

We know the situation of such students in our educational system, we know the difficulties there are, the importance of their diagnosis and the definition of an action plan. Needless to say, however, that in psychology, as in most sciences, research is most advanced in the United States, and that's why the experience was very interesting because it gave us a vision of how it could be developed the treatment of ADHD in Spain, where we usually follow what is going on  across the ocean.


Citing Mrs. Cindy Goldrich: "Young people with ADHD have a Ferrari engine in their brain, but have bicycle brakes" is clear, therefore, that the attention deficit disorder with hyperactivity does not reflect cognitive limitations of the boy or girl but a lack of control over some aspects of his or her life is in school, at home or with friends.


Although we still have long way to go, medicine is moving ahead, in some cases clinical treatments makes pacient feel better. It is also true that it is in the learning techniques where we have to put all the emphasis and effort as it should be understood that their process must be developed to be more creative, both in teaching and in the family, promoting the aspects where the boy or girl has more security.

 

To learn more about the work of Mrs. Goldrich, please visit her website:

www.ptscoaching.com

 

As you have seen, it was one of the most profitable meetings for Scalar Institute, in terms of our training, of all we did in New York.

 

Ara que fa una setmana que hem tornat de Nova York, volem explicar el feedback que en treiem d'aquesta fantàstica experiència.

 

El passat 9 d'Agost, vam tenir l'oportunitat de parlar amb la sra. Cindy Goldrich: Màster en "Counseling Psychology" per la Columbia University i Coach especialitzada en teràpia amb infants i joves amb TDAH, conjutament amb les seves famílies.

 

La trobada va ser extensa en el temps i va començar amb una presentació que ens va dur a un intercanvi molt interessant d'experiències. Li vam transmetre la nostra inquietut de conèixer, de primera mà, quines són les problemàtiques que es troben els joves amb aquest transtorn dins el sistema educatiu americà, i quines són les tècniques i eines que estan utilitzant per a gestionar aquestes dificultats. Vàrem posar en comú les diferències entre la realitat catalana i l'americana d'aquest transtorn, tant des del punt de vista de coneixements o el ressò mediàtic fins als esterotips i l'acceptació social que observem.

 

Nosaltres coneixem la situació d'aquest tipus d'alumnes en el nostre sistema educatiu, sabem les dificultats que hi ha, la importància del seva diagnosi  i la definició d'un pla d'actuació. No cal dir, però, que en la psicologia, com en la majoria de les ciencies, la investigació més avançada es troba als Estats Units, és per això que la seva experiència ens ha resultat molt interessant perquè ens ha donat una visió de com pot evolucionar el tractament del TDAH a Espanya , on acostumem a anar a remolc del que passa a l'altra banda de l'oceà.

 

Citant a la sra. Cindy Goldrich: "Els joves amb TDAH tenen un motor de Ferrari en el seu cervell, però tenen uns frens de bicicleta"; Queda clar, doncs, que el transtorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat no reflecteix limitacions cognitives en el noi o noia, sinó en una manca de control sobre alguns aspectes de la seva vida; sigui a l'escola, a casa o amb el grup d'amics.

 

Tot i que encara ens falta molt camí per recórrer, la medicina està avançant molt i en alguns casos seguir el tractament clínic millora enormement el dia a dia. També és cert que és en l'aprenentatge on s'ha de posar tot l'èmfasi i l'esforç ja que cal entendre que el seu procès s'ha de desenvolupar sent més creatius, tant a la docència com a l'entorn familiar, potenciant els aspectes on el noi o la noia tingui més seguretat.

 

Si voleu conèixer més la feina de la Sra. Goldrich, no dubteu en visitar el seu web:

www.ptscoaching.com

 

Com haureu pogut comprovar, ha estat una de les trobades més profitoses per a Institut Scalar, en quant a la nostra formació, de les que hem fet a Nova York.

 

 


Escribir comentario

Comentarios: 0

Newsletter


info@institutscalar.com 

+34 629 774 693 - Barcelona

Síguenos en/ Segueix-nos a